Contemporary Chinese Fiction and Film (EALC 319/519/790): References

Intro. to research materials for Chinese fiction and film of the second half of the twentieth century. Students will learn the modern Chinese-speaking world through the mediation of literature and film.

Reference Works

Contemporary Chinese Writers

Selected Contemporary Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)

A Cheng 阿城, 1949-

Ba Jin 巴金, 1904-2005  [Pa Chin]

Bai Xianyong 白先勇, 1937-

Bei Dao 北島, 1949-

Bing Xin 冰心, 1900-1999  [Ping Hsin]

Canxue 殘雪, 1953-

Cao Yu 曹禺, 1910-1996  [Tsao Yu]

Chen Zhongshi 陈忠实, 1942-

Chi Li 池莉, 1957-

Chiung Yao 琼瑶,  1938-

Cong Weixi 從維熙, 1933-

Eileen Chang 張愛玲, 1920-1995 [Zhang Ailing]

Fang Fang 方方, 1955-

Feng Zikai 豐子愷, 1898-1975  [Feng, Tzu-kai]

Gao Xingjian 高行健, 1940- ; 2000 Nobel Prize in Literature

Ge Fei 格非, 1964-

Han, Shaogong 韓少功

He Dun 何顿, 1959-

He Qifang 何其芳,  1912-1977

Hong Ying 虹影, 1962-

Jinyong 金庸, 1924-  Pen name of 查良鏞(Louis Cha)

Lao She 老舍, 1899-1966

Lin Haiyin 林海音,  1918-2001

Liu Heng 刘恒, 1954-

Liu Qing 柳青, 1916-1978

Ma Jian 马建, 1953-

Ma, Yuan, 马原, 1953-

Mo Yan 莫言, 1955-

Qian Zhongshu 錢鍾書, 1910-1998

Qu Bo 曲波,  1922-2002

Shen Congwen 沈從文, 1902-1988  [Shen, Tsung-wen]

Shi Zhecun 施蛰存, 1905-2003

Su Tong 蘇童, 1963-

Sun Ganlu, 孙甘露, 1959- 

Wang Anyi 王安忆, 1954-Tie Ning 鐵凝, 1957-

Wang Meng 王蒙, 1934-

Wang Shuo 王朔, the so-called "hooligan" 痞子. 1958-

Wang Xiaobo 王小波, 1952-1997

Wei Hui 卫慧, 1973-

Xi Xi 西西, 1938- [Zhang, Yan 張彥]

Yang Mo 杨沫, 1914-1996

Yang Mu 楊牧, 1940-

Yu Hua 余华, 1960-

Zhang Xianliang 張賢亮, 1936-

Zhu Wen 朱文, 1967-

________________________________________

 Selected Modern Writers, Taiwan

Bai Xianyong: see Pai Hsien-yung

Bo Yang 柏楊, 1920-2008

Chang, Belinda 章緣 (Zhang Yuan), 1963-

Cai Sufen 蔡素芬, 1963-

Chen Ruoxi 陳若曦 [Chen Jo-his], 1938-

Chen Yingzhen 陳映真, 1937-

Cheng Ching-wen:  鄭清文  see Zheng Qingwen, 1932- 

Chiung Yao , 瓊瑤, 1938-

Chu Hsi-ning 朱西甯, 1927-

Chu Tien-hsin 朱天心, 1958-

Chu Tien-wen 朱天文, 1956-

Chung Chao-cheng 鍾肇政, 1925-

Dong Fangbai 東方白1938-

Gao, Yang 高陽, 1926-

Gu, Long, 古龍

Hao Yuxiang 郝譽翔, 1969-

Huang Fan 黃凡, 1950-

Huang Chunming 黃春明 (Hwang Chun-ming), 1935-

Ji Weiran 紀蔚然, 1954-

Li Ang 李昂, 1952-

Li Ao 李敖, 1935-

Li Qiao 李喬, 1934-

Li Li 李黎, 1948-

Li Yongping 李永平, 1947-

Liao Huiying 廖輝英, 1949-

Lin Haiying 林海音, 1918-2001

Lin Huaimin 林懷民, 1947-

Liu Daren 劉大任,1939-

Luo Yijun 駱以軍,1967- 

Ma Sen 馬森, 1932-

Nie Hualing 聶華苓, 1926-

Ouyang Tzu 歐陽子, 1939-

Pai Hsien-yung 白先勇, 1937-

Pan Renmu 潘人木 [Pan Jen-mu], 1919-2005

Peng Ge 彭哥 [Peng Ko], 1926-

Ping Lu 平路, 1953-

Qideng Sheng 七等生, 1939-

Qi Bangyuan 齊邦媛 [Chi Pang-yuen], 1924-

Qi Jun 琦君 [Chi Chun], 1917-2006

Qiong Yao 瓊瑤 , 1938-

Qiu Miaojin 邱妙津 [Chiu Miao-chin], 1969-

Ruffian Cai 痞子蔡, 1969-

San Mao 三毛, 1943-1991

Sima Zhongyuan 司馬中原, 1933-

Shi Shuqing 施叔青, 1945-

Song Zelai 宋澤來, 1952-

Su Weizhen 蘇偉真, 1954-

Tang Nuo 唐諾, 1958-

Wang Tuoh 王拓, 1944-

Wang Wenhua 王文華, 1967-

Wang Wenxing 王文興, 1939-

Wang Zhenhe 王禎和 [Wang Zhen-ho], 1940-

Wu Jinfa 吳錦 [Wu Chin-fa], 1954-

Wu Zhuoliu 吳濁流 [Wu Chuo-liu], 1900-1976

Yang Mu 楊牧, 1940-

Yu Guangzhong 余光中, 1928-

Yu Lihua 于梨華, 1931-

Yuan Qiongqiong 袁瓊瓊, 1950-

Yuan Zhesheng 袁哲生, 1966-2004

Zhang Dachun 張大春, 1957-

Zhang Huijing 張惠菁, 1971-

Zhang Xiguo 張系國 [Chang Hsi-kuo], 1944-

Zhang Yingtai 張瀛太, 1965-

Zheng Qingwen 鄭清文 [Cheng Ching-wen], 1932-

Zhong Zhaozheng: 鍾肇政  see Chung Chao-chung, 1925-

Zhu Tianwen: see Chu Tien-wen, 1956-

Zhu Tianxin: see Chu Tien-hsin, 1958-

Zhu Xining: see Chu Hsi-ning, 1927-