Modern and Contemporary Chinese Literature in Translation (EALC 318/590): References

Research resources on modern Chinese authors fiction and film. MLA writing style and an annotated bibliography of "works cited" are assigned for final paper.

Reference Works

Modern Chinese Writers

Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)

A Cheng 阿城, 1949-
Ba Jin 巴金, 1904-2005  [Pa Chin]
Bai Xianyong 白先勇, 1937-
Bei Dao 北島, 1949-
Bing Xin 冰心, 1900-1999  [Ping Hsin]
Cao Yu 曹禺, 1910-1996  [Tsao Yu]
Chen Ran 陈然, 1923-1949
Chen Zhongshi 陈忠实, 1942-
Chi Li 池莉, 1957-
Chiung Yao 琼瑶,  1938-
Cong Weixi 從維熙, 1933-
Eileen Chang 張愛玲, 1920-1995 [Zhang Ailing]
Fang Fang 方方, 1955-
Fei Ming (废名), 1901-1967
Feng Zikai 豐子愷, 1898-1975  [Feng, Tzu-kai]
Gao Xingjian 高行健, 1940- ; 2000 Nobel Prize in Literature
Ge Fei 格非, 1964-
Guo Moruo 郭沫若, 1892-1978 [Kuo, Mo-juo]
He Dun 何顿, 1959-
He Qifang 何其芳,  1912-1977
Hong Shen 洪深, 1894-1955
Hong Ying 虹影, 1962-
Hu Shih 胡適, 1891-1962
Jinyong 金庸, 1924-  Pen name of 查良鏞(Louis Cha)
Lao She 老舍, 1899-1966
Liang Qichao 梁啟超,  1873-1929 [Liang, Chi-chao]
Liang Shih-Chiu 梁实秋,  1903-1987 [Liang Shiqiu]
Lin Haiyin 林海音,  1918-2001
Lin Yutang 林語堂, 1895-1976 
Liu E 劉鶚, 1857-1909 [Liu O]
Liu Heng 刘恒, 1954-
Liu Na'ou 刘呐鸥, 1900-1939
Liu Qing 柳青, 1916-1978
Lu Xun 魯迅, 1881-1936 [Lu Hsun]
Luo Guangbin 罗广斌, 1924-1967
Ma Jian 马建, 1953-
Mao Dun 茅盾, 1896-1981  [Mao Tun]
Mo Yan 莫言, 1955-
Mu Shiying 穆时英, 1912-1940
Ouyuang Yuqian 欧阳予倩, 1889-1962
Qian Zhongshu 錢鍾書, 1910-1998
Qu Bo 曲波,  1922-2002
Shen Congwen 沈從文, 1902-1988  [Shen, Tsung-wen]
Shi Zhecun 施蛰存, 1905-2003
Su Manshu 蘇曼殊, 1884-1918  
Su Tong 蘇童, 1963-
Tian Han 田漢, 1898-1968 or   Tien Han
Tie Ning 鐵凝, 1957-
Wang Anyi 王安忆, 1954-
Wang Guowei 王國維, 1877-1927 [Wang Kuo-wei]
Wang Shuo 王朔, the so-called "hooligan" 痞子. 1958-
Wang Tongzhao 王統照, 1897-1957 [Wang Tung-chao]
Wang Xiaobo 王小波, 1952-1997
Wang Zengqi 汪曾祺, 1920-1997
Wei Hui 卫慧, 1973-
Wen Yiduo 聞一多,  1899-1946  [Wen I-to]
Wu Qiang 吴强, 1910-1990
Xu Dishan 許地山, 1893-1941 [ Hsu Ti-shan]
Xu Zhimo 徐志摩, 1896-1931  [Hsu Chih-mo]
Yan Fu 嚴復,  1853-1924 [Yen Fu]
Yang Mo 杨沫, 1914-1996
Yang Mu 楊牧, 1940-
Ye Shengtao 葉聖陶, 1894-1988
Yu Dafu 郁達夫, 1896-1945  [Yu Ta-fu]
Yu Hua 余华, 1960-
Zhang Xianliang 張賢亮, 1936-
Zhu Wen 朱文, 1967-
Zhu Ziqing  朱自清, 1898-1948  [Chu Tzu-ching]


________________________________________
 Selected Modern Writers, Taiwan

Bai Xianyong: see Pai Hsien-yung
Bo Yang 柏楊, 1920-2008
Chang, Belinda 章緣 (Zhang Yuan), 1963-
Cai Sufen 蔡素芬, 1963-
Chen Ruoxi 陳若曦 [Chen Jo-his], 1938-
Chen Yingzhen 陳映真, 1937-
Cheng Ching-wen:  鄭清文  see Zheng Qingwen, 1932-
Chu Hsi-ning 朱西甯, 1927-
Chu Tien-hsin 朱天心, 1958-
Chu Tien-wen 朱天文, 1956-
Chung Chao-cheng 鍾肇政, 1925-
Dong Fangbai 東方白1938-
Hao Yuxiang 郝譽翔, 1969-
Huang Fan 黃凡, 1950-
Huang Chunming 黃春明 (Hwang Chun-ming), 1935-
Ji Weiran 紀蔚然, 1954-
Jiang Gui 姜貴 (Chiang Kuei), 1908-1980
Lai He 賴和, 1894-1943
Li Ang 李昂, 1952-
Li Ao 李敖, 1935-
Li Qiao 李喬, 1934-
Li Li 李黎, 1948-
Li Yongping 李永平, 1947-
Liao Huiying 廖輝英, 1949-
Lin Haiying 林海音, 1918-2001
Lin Huaimin 林懷民, 1947-
Liu Daren 劉大任,1939-
Luo Yijun 駱以軍,1967-
Ma Sen 馬森, 1932-
Nie Hualing 聶華苓, 1926-
Ouyang Tzu 歐陽子, 1939-
Pai Hsien-yung 白先勇, 1937-
Pan Renmu 潘人木 [Pan Jen-mu], 1919-2005
Peng Ge 彭哥 [Peng Ko], 1926-
Ping Lu 平路, 1953-
Qideng Sheng 七等生, 1939-
Qi Bangyuan 齊邦媛 [Chi Pang-yuen], 1924-
Qi Jun 琦君 [Chi Chun], 1917-2006
Qiong Yao 瓊瑤 , 1938-
Qiu Miaojin 邱妙津 [Chiu Miao-chin], 1969-
Ruffian Cai 痞子蔡, 1969-
San Mao 三毛, 1943-1991
Sima Zhongyuan 司馬中原, 1933-
Shi Shuqing 施叔青, 1945-
Song Zelai 宋澤來, 1952-
Su Weizhen 蘇偉真, 1954-
Tang Nuo 唐諾, 1958-
Wang Dingjun 王鼎鈞, 1925-
Wang Tuoh 王拓, 1944-
Wang Wenhua 王文華, 1967-
Wang Wenxing 王文興, 1939-
Wang Zhenhe 王禎和 [Wang Zhen-ho], 1940-
Wu Jinfa 吳錦 [Wu Chin-fa], 1954-
Wu Zhuoliu 吳濁流 [Wu Chuo-liu], 1900-1976
Yang Kui 楊逵 [Yang K'uei], 1905-1985
Yang Mu 楊牧, 1940-
Ye Shitao 葉石濤 [Yeh Shih-tao], 1925-
Yu Guangzhong 余光中, 1928-
Yu Lihua 于梨華, 1931-
Yuan Qiongqiong 袁瓊瓊, 1950-
Yuan Zhesheng 袁哲生, 1966-2004
Zhang Dachun 張大春, 1957-
Zhang Huijing 張惠菁, 1971-
Zhang Xiguo 張系國 [Chang Hsi-kuo], 1944-
Zhang Yingtai 張瀛太, 1965-
Zheng Qingwen 鄭清文 [Cheng Ching-wen], 1932-
Zhong Zhaozheng: 鍾肇政  see Chung Chao-chung, 1925-
Zhu Tianwen: see Chu Tien-wen, 1956-
Zhu Tianxin: see Chu Tien-hsin, 1958-
Zhu Xining: see Chu Hsi-ning, 1927-