Modern Chinese Fiction and Film (EALC 318/518): References

Library resources and information access to Chinese fiction and film of the first half of the 20th century

MCLC Resource Center (Modern Chinese Literature and Culture) OSU.EUD

Reference Works

Reference Database

Modern Chinese Writers

Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)

Ba Jin 巴金, 1904-2005  [Pa Chin]
Bai Xianyong 白先勇, 1937-
Bing Xin 冰心, 1900-1999  [Ping Hsin]
Cao Yu 曹禺, 1910-1996  [Tsao Yu]
Chen Ran 陈然, 1923-1949
Cong Weixi 從維熙, 1933-
Ding Ling 丁玲, 1904-1986
Eileen Chang 張愛玲, 1920-1995 [Zhang Ailing]
Fei Ming (废名), 1901-1967
Feng Zikai 豐子愷, 1898-1975  [Feng, Tzu-kai]
Guo Moruo 郭沫若, 1892-1978 [Kuo, Mo-juo]
He Qifang 何其芳,  1912-1977
Hong Shen 洪深, 1894-1955
Hu Shih 胡適, 1891-1962
Jinyong 金庸, 1924-  Pen name of 查良鏞(Louis Cha)
Lao She 老舍, 1899-1966
Liang Qichao 梁啟超,  1873-1929 [Liang, Chi-chao]
Liang Shih-Chiu 梁实秋,  1903-1987 [Liang Shiqiu]
Lin Haiyin 林海音,  1918-2001
Lin Yutang 林語堂, 1895-1976 
Ling Shuhua 凌叔华, 1900-1990
Liu Na'ou 刘呐鸥, 1900-1939
Liu Qing 柳青, 1916-1978
Lu Xun 魯迅, 1881-1936 [Lu Hsun]
Luo Guangbin 罗广斌, 1924-1967
Mao Dun 茅盾, 1896-1981  [Mao Tun]
Mu Shiying 穆时英, 1912-1940
Ouyuang Yuqian 欧阳予倩, 1889-1962
Qian Zhongshu 錢鍾書, 1910-1998
Qu Bo 曲波,  1922-2002
Shen Congwen 沈從文, 1902-1988  [Shen, Tsung-wen]
Shi Zhecun 施蛰存, 1905-2003
Tian Han 田漢, 1898-1968 or   Tien Han
Wang Guowei 王國維, 1877-1927 [Wang Kuo-wei]
Wang Tongzhao 王統照, 1897-1957 [Wang Tung-chao]
Wang Zengqi 汪曾祺, 1920-1997
Wen Yiduo 聞一多,  1899-1946  [Wen I-to]
Wu Qiang 吴强, 1910-1990
Xiao Hong 萧红, 1911-1942
Xie, Bingying, 1906-2000.
Xu Dishan 許地山, 1893-1941 [ Hsu Ti-shan]
Xu Zhimo 徐志摩, 1896-1931  [Hsu Chih-mo]
Yang Mo 杨沫, 1914-1996
Ye Shengtao 葉聖陶, 1894-1988
Yu Dafu 郁達夫, 1896-1945  [Yu Ta-fu]
Zhu Ziqing  朱自清, 1898-1948  [Chu Tzu-ching]
________________________________________

 Selected Modern Writers, Taiwan

Bai Xianyong: see Pai Hsien-yung
Bo Yang 柏楊, 1920-2008
Chu Hsi-ning 朱西甯, 1927-
Chung Chao-cheng 鍾肇政, 1925-
Jiang Gui 姜貴 (Chiang Kuei), 1908-1980
Lai He 賴和, 1894-1943
Li Ang 李昂, 1952-
Li Ao 李敖, 1935-
Li Qiao 李喬, 1934-
Li Li 李黎, 1948-
Li Yongping 李永平, 1947-
Liao Huiying 廖輝英, 1949-
Lin Haiying 林海音, 1918-2001
Lin Huaimin 林懷民, 1947-
Liu Daren 劉大任,1939-
Luo Yijun 駱以軍,1967-
Ma Sen 馬森, 1932-
Nie Hualing 聶華苓, 1926-
Pai Hsien-yung 白先勇, 1937-
Pan Renmu 潘人木 [Pan Jen-mu], 1919-2005
Qi Jun 琦君 [Chi Chun], 1917-2006
Wang Dingjun 王鼎鈞, 1925-
Wu Zhuoliu 吳濁流 [Wu Chuo-liu], 1900-1976
Yang Kui 楊逵 [Yang K'uei], 1905-1985
Ye Shitao 葉石濤 [Yeh Shih-tao], 1925-
Yu Guangzhong 余光中, 1928-
Zhong Zhaozheng: 鍾肇政  see Chung Chao-chung, 1925-
Zhu Xining: see Chu Hsi-ning, 1927-