Chinese Popular Culture (EALC 590): References

Recent developments of Chinese cinema, culture and society since 2000.

Reference Works

Chinese Writers

Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)Selected Modern Writers, China (in Pinyin and Wade-Giles)
Yan Fu 嚴復,  1853-1924 [Yen Fu]
Liu E 劉鶚, 1857-1909 [Liu O]
Liang Qichao 梁啟超,  1873-1929 [Liang, Chi-chao]
Wang Guowei 王國維, 1877-1927 [Wang Kuo-wei]
Hu Shih 胡適, 1891-1962
Su Manshu 蘇曼殊, 1884-1918   
Lu Xun 魯迅, 1881-1936 [Lu Hsun]
Xu Dishan 許地山, 1893-1941 [ Hsu Ti-shan]
Ye Shengtao 葉聖陶, 1894-1988 
Lin Yutang 林語堂, 1895-1976  
Mao Dun 茅盾, 1896-1981  [Mao Tun]
Xu Zhimo 徐志摩, 1896-1931  [Hsu Chih-mo]
Yu Dafu 郁達夫, 1896-1945  [Yu Ta-fu]
Wang Tongzhao 王統照, 1897-1957 [Wang Tung-chao]
Guo Moruo 郭沫若, 1892-1978 [Kuo, Mo-juo]
Lao She 老舍, 1899-1966 
Zhu Ziqing  朱自清, 1898-1948  [Chu Tzu-ching]
Tian Han 田漢, 1898-1968 or   Tien Han
Feng Zikai 豐子愷, 1898-1975  [Feng, Tzu-kai]
Wen Yiduo 聞一多,  1899-1946  [Wen I-to]
Bing Xin 冰心, 1900-1999  [Ping Hsin]
Liang Shih-Chiu 梁实秋,  1903-1987 [Liang Shiqiu]
Ba Jin 巴金, 1904-2005  [Pa Chin]
Shen Congwen 沈從文, 1902-1988  [Shen, Tsung-wen]
Cao Yu 曹禺, 1910-1996  [Tsao Yu]
Ouyuang Yuqian 欧阳予倩, 1889-1962
Hong Shen 洪深, 1894-1955
Mu Shiying 穆时英, 1912-1940
 Liu Na'ou 刘呐鸥, 1900-1939
Shi Zhecun 施蛰存, 1905-2003
Qian Zhongshu 錢鍾書, 1910-1998
Fei Ming (废名), 1901-1967
Liu Qing 柳青, 1916-1978
Yang Mo 杨沫, 1914-1996
Wu Qiang 吴强, 1910-1990
Luo Guangbin 罗广斌, 1924-1967
He Qifang 何其芳,  1912-1977
Lin Haiyin 林海音,  1918-2001
Eileen Chang 張愛玲, 1920-1995 [Zhang Ailing]
Qu Bo 曲波,  1922-2002
Wang Xiaobo 王小波, 1952-1997
Wang Zengqi 汪曾祺, 1920-1997
Bai Xianyong 白先勇, 1937-
Bei Dao 北島, 1949-
Cong Weixi 從維熙, 1933-
Jinyong 金庸, 1924-  Pen name of 查良鏞(Louis Cha) 
Mo Yan 莫言, 1955-
Su Tong 蘇童, 1963-
Ma Jian 马建, 1953-
Tie Ning 鐵凝, 1957-
Gao Xingjian 高行健, 1940- ; 2000 Nobel Prize in Literature
Yang Mu 楊牧, 1940-
Zhang Xianliang 張賢亮, 1936-
Chiung Yao 琼瑶,  1938-
Chen Zhongshi 陈忠实, 1942-
A Cheng 阿城, 1949-
Yu Hua 余华, 1960-
Ge Fei 格非, 1964-
Wang Shuo 王朔, the so-called "hooligan" 痞子. 1958-
Liu Heng 刘恒, 1954-
Chi Li 池莉, 1957-
Fang Fang 方方, 1955-
He Dun 何顿, 1959-
Zhu Wen 朱文, 1967-
 Chen Ran 陈然, 1923-1949
Wei Hui 卫慧, 1973-
Wang Anyi 王安忆, 1954-
Hong Ying 虹影, 1962-
________________________________________
 Selected Modern Writers, Taiwan

Bai Xianyong: see Pai Hsien-yung
Bo Yang 柏楊, 1920-2008
Chang, Belinda 章緣 (Zhang Yuan), 1963-
Cai Sufen 蔡素芬, 1963-
Chen Ruoxi 陳若曦 [Chen Jo-his], 1938-
Chen Yingzhen 陳映真, 1937-
Cheng Ching-wen:  鄭清文  see Zheng Qingwen, 1932-
Chu Hsi-ning 朱西甯, 1927-
Chu Tien-hsin 朱天心, 1958-
Chu Tien-wen 朱天文, 1956-
Chung Chao-cheng 鍾肇政, 1925-
Dong Fangbai 東方白1938-
Hao Yuxiang 郝譽翔, 1969-
Huang Fan 黃凡, 1950-
Huang Chunming 黃春明 (Hwang Chun-ming), 1935-
Ji Weiran 紀蔚然, 1954-
Jiang Gui 姜貴 (Chiang Kuei), 1908-1980
Lai He 賴和, 1894-1943
Li Ang 李昂, 1952-
Li Ao 李敖, 1935-
Li Qiao 李喬, 1934-
Li Li 李黎, 1948-
Li Yongping 李永平, 1947-
Liao Huiying 廖輝英, 1949-
Lin Haiying 林海音, 1918-2001
Lin Huaimin 林懷民, 1947-
Liu Daren 劉大任,1939-
Luo Yijun 駱以軍,1967-
Ma Sen 馬森, 1932-
Nie Hualing 聶華苓, 1926-
Ouyang Tzu 歐陽子, 1939-
Pai Hsien-yung 白先勇, 1937-
Pan Renmu 潘人木 [Pan Jen-mu], 1919-2005
Peng Ge 彭哥 [Peng Ko], 1926-
Ping Lu 平路, 1953-
Qideng Sheng 七等生, 1939-
Qi Bangyuan 齊邦媛 [Chi Pang-yuen], 1924-
Qi Jun 琦君 [Chi Chun], 1917-2006
Qiong Yao 瓊瑤 , 1938-
Qiu Miaojin 邱妙津 [Chiu Miao-chin], 1969-
Ruffian Cai 痞子蔡, 1969-
San Mao 三毛, 1943-1991
Sima Zhongyuan 司馬中原, 1933-
Shi Shuqing 施叔青, 1945-
Song Zelai 宋澤來, 1952-
Su Weizhen 蘇偉真, 1954-
Tang Nuo 唐諾, 1958-
Wang Dingjun 王鼎鈞, 1925-
Wang Tuoh 王拓, 1944-
Wang Wenhua 王文華, 1967-
Wang Wenxing 王文興, 1939-
Wang Zhenhe 王禎和 [Wang Zhen-ho], 1940-
Wu Jinfa 吳錦 [Wu Chin-fa], 1954-
Wu Zhuoliu 吳濁流 [Wu Chuo-liu], 1900-1976
Yang Kui 楊逵 [Yang K'uei], 1905-1985
Yang Mu 楊牧, 1940-
Ye Shitao 葉石濤 [Yeh Shih-tao], 1925-
Yu Guangzhong 余光中, 1928-
Yu Lihua 于梨華, 1931-
Yuan Qiongqiong 袁瓊瓊, 1950-
Yuan Zhesheng 袁哲生, 1966-2004
Zhang Dachun 張大春, 1957-
Zhang Huijing 張惠菁, 1971-
Zhang Xiguo 張系國 [Chang Hsi-kuo], 1944-
Zhang Yingtai 張瀛太, 1965-
Zheng Qingwen 鄭清文 [Cheng Ching-wen], 1932-
Zhong Zhaozheng: 鍾肇政  see Chung Chao-chung, 1925-
Zhu Tianwen: see Chu Tien-wen, 1956-
Zhu Tianxin: see Chu Tien-hsin, 1958-
Zhu Xining: see Chu Hsi-ning, 1927-